Pokyny k prihláške a zaradeniu družstiev do súťaží ObFZ Trnava v ročníku 2018/2019

 1. Štruktúra súťaží riadených ŠTK ObFZ Trnava v súťažnom ročníku 2018/2019
  zostáva rovnaká ako v ročníku 2017/2018.

    Začiatok súťažného ročníka 2018/2019  je  naplánovaný  na  11. – 12. augusta 2018.

Začiatky súťaží mládeže budú prispôsobené počtu účastníkov (predpoklad je  25.-26. 8.).

 1. Podmienkou pre zaradenie družstva do súťaže je zaevidovať elektronickú prihlášku
  prostredníctvom 

Postup podania prihlášky:

 1. a) vytvoriť si „družstvo“, ktoré chcete do súťaže prihlásiť (odkaz Družstvá – nové družstvo
  a vyplňte len políčka označené červenou hviezdičkou),

–  veková úroveň pre naše súťaže:  dorast- U19,   žiaci-U15,   prípravka-U13,

–  políčko „kategória“ vyplňte len v prípade že máte aj  „B“ mužstvo,

 1. b) vytvoriť prihlášku (odkaz  – Elektronická podateľňa – Prihláška do  súťaže)

Poznámka:  do políčka „požadovaná výnimka pre ÚHČ“, uveďte okrem výnimky, ak ju
budete žiadať, najmä dátum, kedy  chcete  hrať  doma (hody a pod.).

Pre každé družstvo je potrebné zaevidovať elektronickú prihlášku samostatne.

V prípade vytvorenia spoločného družstva mládeže prihlášku podá len „zodpovedný klub“, druhý klub v spoločnom družstve si v prihláške dospelých uvedie že má toto družstvo v súťaži.

Vo formulári prihlášky v časti doplňujúce informácie – družstvá v súťaži nie je uvedená „prípravka“, ak ju prihlasujete uveďte to do dole poznámky.

Termín  podania  prihlášok  je  do  25. 6. 2018, do 24:00 hod.  !

 

 1. Podmienky zaradenia do súťaží :
 • Pre štart družstva dospelých je potrebné mať v dlhodobých súťažiach zaradené:
 1. liga – 2  družstvá mládeže,

VII. liga – 1  družstvo mládeže,

VIII. liga – družstvo mládeže nie je povinné.

 • V prípade, že FK neprihlási do súťaže družstvo mládeže, je povinný uhradiť kompenzačný
  poplatok 1 000 € za každé družstvo.
 • Za mládežnícke družstvo sa považuje – dorast (U19), žiaci (U15),  prípravka (U13).

V zmysle Súťažného  poriadku, čl. 28, bod 4 až 7,  je možné vytvoriť  spoločné  družstvo mládeže z dvoch FK.  Družstvo mládeže sa bude počítať aj tomu FK, ktorý bude  mať v spoločnom  družstve  minimálne šesť hráčov, ktorý sa musí dodržať počas celého súťažného ročníka.  Ak spoločné družstvo mládeže, štartuje v 4. alebo 5. lige dorastu, alebo v 3. lige žiakov  v súťaži ZsFZ, ObFZ ho počíta obidvom klubom. Spoločnému družstvu štartujúcemu vo vyšších mládežníckych súťažiach sa družstvo počíta len zodpovednému klubu. Kluby musia uzatvoriť  „Dohodu  o vytvorení  spoločného  družstva mládeže“, ktorá musí byť predložená  ŠTK na  schválenie  najneskôr do 04. 07. 2018.  Súčasťou  dohody  je menný zoznam  hráčov  s  registračným číslom hráča  z  oboch klubov, ktoré tvoria spoločné družstvo mládeže.
Vzor Dohody nájdete na stránke ObFZ v časti „Dokumenty – na stiahnutie“.

4. Výška štartovných vkladov do súťaží:

Dospelí: VI. liga           120,-  €

VII. liga            100,-  €

VIII. liga             90,-  €

Dorast:                            30,-  €

Žiaci:                                 15,-  €

Prípravka:               15,-  €

Platba štartovných vkladov bude realizovaná prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry.

Neuhrádzať  šekom  resp. prevodom na účet !

 

 1. Pre potreby spracovania Adresára klubov do Rozpisu súťaží zašlite na emailovú adresu:
  stk@trnavaobfz.sk  aktuálne kontaktné údaje na Váš klub.

Vzorový Formulár nájdete na stránke ObFZ v časti „Dokumenty – na stiahnutie“.

 

 1. Aktív ŠTK sa bude konať v utorok 10. 7. 2018  v priestoroch Relax Aqua & Spa, Rybníková
  16, Trnava, vedľa Mestskej športovej haly v Trnave.  Aktívu bude predchádzať  Riadna
  konferencia ObFZ Trnava so začiatkom o 17.00 hod
  .

V Trnave,  30. 05. 2018

 

 

Marián Hafrovič v.r.

predseda ŠTK ObFZ Trnava