Pokyny k prihláške a zaradeniu družstiev do súťaží ObFZ Trnava v ročníku 2021/2022

  1. Štruktúra súťaží riadených ŠTK ObFZ Trnava v súťažnom ročníku 2021/2022 sa na základe mimoriadnej situácie, predčasne ukončenie súťažného ročníka 2020/2021 sa VI. liga MEVASPORT rozšíri na 16 účastníkov (len v prípade, že sa všetky FK prihlásia, ktoré účinkovali predčasne ukončenom ročníku) a následne budú z nej zostupovať minimálne 4 účastníci aby sa počet účastníkov v súťažnom ročníku 2022/2023 vrátil na počet 14.

Začiatok súťažného ročníka 2021/2022 je  naplánovaný  na  31. júl – 1. august 2021.

Začiatky súťaží mládeže budú prispôsobené počtu účastníkov (predpoklad je  14.-15. 8.).

2. Podmienkou pre zaradenie družstva do súťaže je zaevidovať elektronickú prihlášku prostredníctvom ISSF.

 

Postup podania prihlášky:

a) vytvoriť si „družstvo“, ktoré chcete do súťaže prihlásiť (odkaz Družstvá – nové družstvo
a vyplňte len políčka označené červenou hviezdičkou),

–  veková úroveň pre naše súťaže:

    dorast – U19,  /1.1.2003, 2004, 2005, 2006 a/2007 po súhlase zákonného zástupcu a lekára/

    žiaci – U15, / 1.1.2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 rovnako dievčatá

    mladší žiaci – U13, / 1.1.2009, 2010, 2011, 2012, dievčatá 1.1.2007 a mladšie

    prípravka – U11, / 1.1.2011 a mladší, dievčatá 1.1.2009 a mladšie

    prípravka – U9, / 1.1.2013 a mladší, dievčatá 1.1.2011 a mladšie

–  políčko „kategória“ vyplňte len v prípade ak  máte aj  „B“ mužstvo,

b) vytvoriť prihlášku (odkaz – Elektronická podateľňa – Prihláška do súťaže)

Poznámka:  do políčka „požadovaná výnimka pre ÚHČ“, uveďte okrem výnimky, ak ju
budete žiadať, najmä dátum, kedy chcete  hrať  doma (hody a pod.).

c) Do pohárovej súťaže Bestrent Cup je taktiež povinnosťou FK samostatne podať prihlášku. FK pôsobiace VI. Lige MEVASPORT, VII. Lige Swan ako aj VII. Lige Rubbex je povinnosť. FK pôsobiace v VIII. Ligách je na ich rozhodnutí. Predpokladaný začiatok 1.kola je naplánovaný na 17-18.7.2021.

Pre každé družstvo je potrebné zaevidovať elektronickú prihlášku samostatne.

V prípade vytvorenia spoločného družstva mládeže prihlášku podá len „zodpovedný klub“, druhý klub si v len prihláške dospelých uvedie, že má toto  spoločné  družstvo v súťaži.

Vo formulári prihlášky v časti doplňujúce informácie – družstvá v súťaži nie je uvedená „prípravka“, ak ju prihlasujete uveďte to do dole poznámky.

Termín  podania  prihlášok  je  od 1.6.2021 do  25. 6. 2021, do 23:59 hod.  !

 

  1. Podmienky zaradenia do súťaží:
  • Pre štart družstva dospelých je potrebné mať v dlhodobých súťažiach zaradené:
  1. liga- 2  družstvá mládeže,

VII. liga – 1  družstvo mládeže,

VIII. liga – družstvo mládeže nie je povinné.

  • V prípade, že FK neprihlási do súťažedružstvo mládeže, je povinný uhradiť kompenzačný poplatok 1 000 € za každé družstvo.
  • Za mládežnícke družstvo sa považuje – dorast (U-19), žiaci (U-15), mladší žiaci (U-13), prípravka (U-11), prípravka (U-9).

V zmysle Súťažného  poriadku, čl. 28, bod 4 až 7,  je možné vytvoriť  spoločné  družstvo mládeže z dvoch FK. Družstvo mládeže sa bude počítať aj tomu FK, ktorý bude  mať v spoločnom  družstve  minimálne 6 hráčov. Ak spoločné družstvo mládeže, štartuje v 4. alebo 5. lige dorastu, alebo v 3. lige žiakov v súťaži ZsFZ, ObFZ ho počíta obidvom klubom. Kluby musia uzatvoriť  „Dohodu  o vytvorení  spoločného  družstva mládeže“, ktorá musí byť predložená  ŠTK na  schválenie  najneskôr do 25. 06. 2021Do 31. 7. je potrebné predložiť menný zoznam hráčov  s  registračným číslom hráča  minimálne z klubu, pre ktorý je to jediné „družstvo mládeže“ na splnenie podmienky zaradenia do súťaže.

Družstvo prípravky U-11, U-9, nemôže byť v zmysle SPF spoločné družstvo mládeže.
Vzor Dohody nájdete na stránke ObFZ v časti „Dokumenty – na stiahnutie“.


4. Výška nenávratného štartovného vkladu FK do súťaží na súťažný ročník 2021/2022:

Dospelí: VI. liga         120,-  €

VII. liga        100,-  €

VIII. liga         90,-  €

Bestrent Cup, dorast, žiaci a prípravka bezplatne

Platba štartovných vkladov bude realizovaná prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry.   Neuhrádzať  šekom  resp. prevodom na účet !

 

  1. Pre potreby spracovania Adresára klubov do Rozpisu súťaží zašlite na emailovú adresu:
    stk@trnavaobfz.sk  aktuálne kontaktné údaje na Váš klub.

Vzorový Formulár nájdete na stránke ObFZ v časti „Dokumenty – na stiahnutie„.

 

  1. Aktív ŠTK sa tento rok nebude konať, čísla budú pridelené FK tak ako sa umiestnili v súťažnom ročníku 2020/2021 a vylosovanie súťažného ročníka bude zverejnené na futbalnete ako aj na stránke www.trnavaobfz.sk

 

Marek Juhász

Predseda ŠTK