PREROZDELENIE PRÍSPEVKOV PODĽA § 69 ODS. 5 PÍSM. A) A PÍSM. B) ZÁKONA Č. 440/2015 Z. Z. O ŠPORTE

PREROZDELENIE PRÍSPEVKU UZNANÉMU ŠPORTU PODĽA § 69 ODS. 5 PÍSM. A) ZÁKONA O ŠPORTE

SPRIEVODNÝ MATERIÁL K § 69 ODS. 5 PÍSM. A) ZÁKONA O ŠPORTE

Príspevok v celkovom objeme 1.064.874,45 eura bude rozdelený pomerne futbalovým klubom prihláseným do súťažného ročníka 2016/2017 podľa počtu mládežníckych družstiev zaradených do súťaží v jarnej časti súťažného ročníka 2016/2017, t.j. družstiev mládeže do U19 (vrátane) s výnimkou ÚTM a Grassroots.

V súvislosti s poukázaním časti príspevku medzi futbalového kluby upozorňujeme, že vychádzajúc z povahy príspevku uznanému športu, ktorý je ministerstvom poskytovaný ako prísne účelovo viazaný vrátane povinnosti prijímateľa používať tieto finančné prostriedky len v rozsahu identifikovaných oprávnených výdavkov vymedzených ministerstvom, a to pod hrozbou sankcií, t.j. príspevok je obsahovo totožný s dotáciou zo štátneho rozpočtu, SFZ si nemôže dovoliť rozdeliť finančné prostriedky z príspevku uznanému športu medzi cca. 1300 futbalových klubov priamo bezhotovostným prevodom na ich bankové účty a takto ohroziť správnosť evidencie a výkazníctva. Pri takom počte subjektov nie je objektívne možné zabezpečiť plnenie všetkých podmienok a povinností pri používaní príspevku voči ministerstvu vrátane striktného výkazníctva a preukázateľného vyúčtovania.

Čerpanie finančných prostriedkov z príspevku bude preto futbalovým klubom, ktoré majú na príspevok nárok, umožnené za týchto podmienok:

a) futbalový klub musí mať počas celého roka spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov podľa § 66 zákona o športe (napr. jeho činnosť musí byť v súlade s § 21 a § 22 zákona o športe), keďže pri strate spôsobilosti prijímateľa verejných prostriedkov nie je možné subjektu finančné prostriedky z príspevku poukazovať a

b) futbalový klub bude čerpať finančné prostriedky z príspevku jednoduchým systémom cez pridelený kredit, ktorý bude určený vo výške jeho nároku na príspevok. Tento kredit bude používať cez novovytvorený katalóg tovarov a služieb, ktoré si bude objednávať u SFZ, pričom cena za poskytnuté služby (napr. čerpanie PHM), sa odráta z prideleného kreditu.

Výhradne takýmto spôsobom bude SFZ schopný zabezpečiť voči ministerstvu a podľa jeho podmienok a požiadaviek preukázateľné výkazníctvo účelnosti a oprávnenosti vynaložených výdavkov z poskytnutého príspevku.

Čerpanie príspevku v oprávnenej výške podľa prílohy č. 1 tohto materiálu bude futbalovým klubom umožnené od 1.8. 2017 cez už zmienený kreditový nákupný systém – webshop. Po spustení systému do prevádzky bude možné čerpať finančné prostriedky vo výške kreditu, ktorý je futbalovému klubu pridelený, cez objednávanie produktov ponúkaných v katalógu, a to na financovanie oprávnených výdavkov v rozsahu týchto položiek (výpočet produktov je exemplifikatívny):

 • športové oblečenie
 • športová obuv
 • športová výstroj
 • PHM
 • biela technika(práčka a sušička)
 • čierna technika (PC, tablet, notebook, tlačiareň)
 • materiál, zariadenia a mechanizmy na údržbu trávnika (hnojivo, trávne semeno, kosačka)
 • SW produkty (napr. software ako MS Office)
 • SW služby (videoarchív, tvorba webových stránok – sportnet.online, futbalnet.sk)
 • zdravotnícke pomôcky a výživové doplnky
 • výdavky na delegované osoby zápasov mládežníckych družstiev do U19.

Celý systém bude fungovať na princípe štandardného webshopu, kde bude položky označené špecifickým symbolom možné uhradiť kreditom. Každý klub bude mať nahratý kredit podľa schváleného prerozdelenia a nakupovať za kredit bude môcť len oprávnená osoba, čo je v súčasnosti klubový manažér registrovaný v ISSF systéme. Kredit sa bude automaticky znižovať pri ukončení nákupu a potvrdením dodávateľa o prevzatí objednávky. Pokiaľ by boli v „košíku“ aj produkty neoznačené kreditom alebo bude objednávka položiek označených kreditom vyššia ako je aktuálny kredit klubu, tieto bude musieť kupujúci uhradiť online platobnou bránou. Platby inak ako online platobnou kartou nebudú podporované.

V súvislosti s používaním finančných prostriedkov upozorňujeme, že celý objem finančných prostriedkov, ktoré budú takýmto spôsobom futbalovému klubu poukázané, je možné použiť(reálne uhradiť) len v termíne do 31.12.2017, po tomto termíne finančné prostriedky prepadajú a SFZ musí zabezpečiť ich vrátenie do štátneho rozpočtu.

V tejto súvislosti zdôrazňujeme, že všetky oprávnené výdavky je možné uhrádzať len na účely podpory mládeže, t.j. nie je možné uhrádzať výdavky, ktoré nie sú určené na šport mládeže a sú generované napr. výlučne z činnosti seniorského družstva futbalového klubu.

Všetky výdavky musia zároveň spĺňať kritériá zaradenia do bežných výdavkov v súlade s Opatrením Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. decembra 2004 č. MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie. Pri obstarávaní hmotného majetku je pre zaradenie do bežných výdavkov potrebné dodržať finančný limit 1.700,- eur, t.j. obstarávacia cena musí byť rovná alebo nižšia ako táto hranica. Na druhej strane pri obstaraní nehmotného majetku (napr. software, licencie) je finančný limit určený vo výške 2.400,- eur.

V prípade porušenia finančnej disciplíny je futbalový klub zodpovedný za nesprávne použitý objem finančných prostriedkov a bude znášať sankcie uložené v súvislosti s porušením finančnej disciplíny podľa § 31 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

PREROZDELENIE PRÍSPEVKU UZNANÉMU ŠPORTU PODĽA § 69 ODS. 5 PÍSM. B) ZÁKONA O ŠPORTE

Príspevok v minimálnej výške 1.419.832,60 eura bude rozdelený medzi akadémie mládeže, ÚTM a Grassroots v závislosti od plnenia kritérií Smernice o licenčnom systéme mládeže SFZ (aj vzhľadom na prebiehajúcu transformáciu licencií ÚTM na akadémie mládeže a Grassroots na ÚTM, pričom súťažný ročník 2016/2017 je prechodným a prípravným obdobím – zmeny budú naplno účinné od 1.7.2017).

Financovanie akadémií mládeže, ÚTM a Grassroots je ekonomicky omnoho náročnejšie ako výška finančných prostriedkov poskytnutých na tento účel zo štátneho rozpočtu, t.j. SFZ prerozdelí na účely rozvoja talentovanej mládeže viac finančných prostriedkov ako minimálna hranica upravená zákonom o športe. Z týchto finančných prostriedkov bude financovaný aj program podpory talentovaných hráčov v kategóriách U12 až U15 (príprava regionálnych a oblastných výberov).

Celkový objem finančných prostriedkov určený na podporu rozvoja talentovaných športovcov vychádza zo schváleného rozpočtu SFZ na rok 2017, pričom náklady na činnosť a materiálno-technické zabezpečenie futbalových klubov sú rozpočtované vo výške 1.660 tis. eur a celkové náklady na rozvoj mládeže sú vyčíslené vo výške cca. 2.782 tis. eur. Keďže SFZ v rámci zostaveného rozpočtu prísne nerozlišuje zdrojové zabezpečenie krytia uvedených výdavkov a ich potrebu zabezpečuje okrem vlastných zdrojov a finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu aj z príspevkov od UEFA a FIFA, definitívna suma čerpania finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu na financovanie konkrétneho mládežníckeho klubu v súlade s vymedzeným účelom vrátane zabezpečenia povinného spolufinancovania bude až predmetom každoročného vyúčtovania finančných vzťahov so štátnym rozpočtom.

Vychádzajúc z vyššie uvedeného, finančné prostriedky v minimálnom objeme 1.419.832,60 eura budú rozdelené v rámci schváleného modelu financovania klubov licenčného systému mládeže:

a) pre jarnú časť súťažného ročníka 2016/2017 medzi:

 • 14 ÚTM – 65.000,- eur/ÚTM
 • 20 Grassroots – 25.000,- eur/Grassroots

b) pre jesennú časť súťažného ročníka 2017/2018 medzi:

 • 12 akadémií mládeže (U6 – U19) – 80.000,- eur/akadémia mládeže
 • 22 ÚTM (U6 – U15) – 25.000,- eur/ÚTM
 • 14 čakateľov (futbalové kluby so základnou licenciou mládeže) – 3.000,- eur/čakateľ

c) program podpory talentovaných hráčov v kategóriách U12 až U15.

Poznámka: časť príspevku sa poskytuje formou materiálno-technického zabezpečenia činnosti futbalového klubu.

Finančné prostriedky z poskytnutého príspevku uznanému športu môžu byť použité len v intenciách vyššie uvedeného na úhradu výdavkov, ktoré spĺňajú kritéria zaradenia do bežných výdavkov podľa Opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. decembra 2004 č. MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie, najmä na úhradu výdavkov na:

 1. odmeny trénerov, športových riaditeľov mládeže a koordinátorov mládeže,
 2. cestovné, ubytovanie a stravné,
 3. prenájom priestorov, zariadení a techniky,
 4. materiálno-technické zabezpečenie,
 5. organizovanie súťaží, športových podujatí a súvisiacich aktivít.

Na záver uvádzame, že v prípade, že v priebehu roka 2017 dôjde k navýšeniu sumy príspevku dodatkom k zmluve so štátom, finančné prostriedky vo výške navýšenej sumy príspevku uznanému športu sa prerozdelia dodatočne rovnakým kľúčom, ako je uvedené v bodoch 1. a 2. tohto materiálu.

 

Slovenský futbalový zväz, 29.6.2017

Ján Kováčik
Prezident SFZ