Riadna konferencia Oblastného futbalového zväzu Trnava

V zmysle Stanov ObFZ Trnava čl. 35, bod 3, Výkonný výbor ObFZ Trnava zvoláva, riadnu konferenciu Oblastného futbalového zväzu Trnava na 6. júla 2020 o 17,00 hod. (v pondelok) v priestoroch Relax Aquapark Trnava, Rybníková 16, vedľa Mestskej športovej haly v Trnave.

Program riadnej konferencie:

1. Otvorenie (vrátane vyhlásenia o zvolaní v zmysle stanov článok 35, bod 3, ObFZ Trnava)
2. Správa mandátovej komisie
3. Menovanie skrutátorov, overovateľov zápisnice a schvaľovanie pracovných komisií
4. Schvaľovanie návrhu programu riadnej konferencie ObFZ Trnava
5. Udeľovanie ocenení ObFZ Trnava
6. Správa o činnosti ObFZ Trnava za obdobie od predchádzajúcej konferencie
7. Správa o hospodárení ObFZ Trnava k 31.5.2020 a informácia rozpočtového opatrenia na rok 2020
8. Správa kontrolóra ObFZ Trnava
9. Voľba predsedu a dvoch členov volebnej komisie ObFZ Trnava
10. Diskusia
11. Informácia o prijatých uzneseniach z riadnej konferencie ObFZ Trnava
12. Záver

Účastníci konferencie:

1. Účastníci konferencie s právom hlasovať:
– zástupcovia futbalových klubov a oddielov – riadnych členov ObFZ Trnava
2. Účastníci konferencie bez práva hlasovať:
– zástupcovia SFZ a ZsFZ
– členovia Výkonného výboru ObFZ Trnava
– predsedovia odborných komisií ObFZ Trnava a kontrolór ObFZ Trnava
– čestní členovia ObFZ Trnava
– zástupcovia médií
– sekretár ObFZ Trnava

Prezentácia od 16,30 hod.
Z každého FK, FO sa riadnej konferencie ObFZ Trnava, ako delegát s právom hlasovať, môže zúčastniť iba jeden zástupca FK, FO, zvolený na členskej schôdzi FK, FO. Žiadame Vás o potvrdenie delegačného listu, ktorý pri prezentácii predložíte aj preukazom totožnosti mandátovej komisii. Právo hlasovať bude mať iba delegát uvedený na priloženom delegačnom liste, potvrdenou pečiatkou a podpismi funkcionárov FK, FO.

Delegačný lístok