Seminár rozhodcov ObFZ Trnava

Komisia rozhodcov ObFZ Trnava zorganizovala v druhú februárovú sobotu tradičný zimný doškoľovací seminár R a DZ ObFZ Trnava. Po dvojročnej prestávke zapríčinenej pandémiou Covid-19 sa štyridsiatka oblastných rozhodcov opäť zišla v konferenčnej sále trnavského aquaparku.

Na foto frekventanti zimného seminára R ObFZ Trnava. (Foto: KR ObFZ)

Seminár otvoril úvodným príhovorom predseda KR pán Tibor Santa, ktorý prítomným poďakoval za ich výkony v roku 2022 a predniesol krátku správu o činnosti KR v uplynulom roku. Na záver úvodnej časti predseda KR premietol zábery zo stretnutí, ktoré KR riešila na základe sťažností FK.

Ďalším bodom programu boli prednášky z pravidiel futbalu pod vedením člena KR pána Mareka Fodora. Prvá prednáška bola venovaná surovej hre a hrubému nešportovému správaniu s dôrazom na fakt, že jednou zo základných povinností rozhodcu je ochrana zdravia a bezpečnosti hráčov. Druhá prednáška bola zameraná na manažovanie správania hráčov a členov realizačného tímu v prípade prejavov nesúhlasu s rozhodnutiami delegovaných osôb. Súčasťou oboch prednášok boli okrem teoretických poznatkov i praktické ukážky doplnené o komentáre pánov Santu a Fodora.

Po krátkej prestávke rozhodcovia absolvovali písomný test z pravidiel futbalu. Vekovo i služobne najmladší členovia zboru absolvovali nad rámec štandardného testu i doplňujúcu otvorenú otázku, ktorá preverila úroveň znalostí Pravidla 12.
V rámci vyhodnotenia testu pán Fodor konštatoval všeobecnú spokojnosť s teoretickou prípravou prítomných a vyzdvihol výsledky Ondreja Haršányho, ktorý dosiahol výborný výsledok v teste a Viktórie Králikovej, ktorá sa najlepšie popasovala s otvorenou otázkou.

Vzdelávaciu časť seminára zakončil člen KR pán Henrich Juhás, ktorý pre prítomných pripravil video prednášku formou cvičného video testu. V rámci vyhodnotenia sa pán Juhás okrem správnosti samotného rozhodnutia vo vybraných situáciách zameral tiež na správnosť popisu priestupku v zápise o stretnutí v prípade udelenia osobného trestu. Angažovanosť prítomných komisiu utvrdila v presvedčení, že pre samotných rozhodcov je praktická ukážka najefektívnejším spôsobom vzdelávania.

Pred obednou prestávkou odovzdali predseda ObFZ Trnava pán Vladimír Hracho spolu s členom VV ObFZ Trnava pánom Jozefom Galbavým pamätnú plaketu pri príležitosti životného jubilea dlhoročnému rozhodcovi ObFZ Trnava pánovi Miroslavovi Zahurančíkovi.

Na foto zľava predseda ObFZ Trnava Vladimír Hracho a ocenený jubilant Miroslav Zahurančík. (Foto: KR ObFZ)

Na foto zľava predseda ObFZ Vladimír Hracho, predseda KR Tibor Santa, Miroslav Zahurančík, členovia KR Marek Fodor a Henrich Juhás, člen VV ObFZ Jozef Galbavý. (Foto: KR ObFZ)

Pozvanie na seminári prijali i viacerí rozhodcovia pôsobiaci v súťažiach riadených ZsFZ, SFZ a FIFA.

Po obede vystúpili predsedovia odborných komisií ObFZ Trnava páni Jozef Šmidovič (DK) a Emanuel Cuninka (ŠTK), ktorí sa prítomným poďakovali za spoluprácu v uplynulom roku a predniesli prítomným pokyny do jarnej časti súťažného ročníka.

Diskusiu svojim príspevkom otvoril predseda ObFZ pán Hracho, ktorý prítomným taktiež poďakoval za ich činnosť pre ObFZ v uplynulom roku, predostrel plány do budúcna a poprial pevné zdravie a veľa správnych rozhodnutí v roku 2023. Po diskusných príspevkoch viacerých rozhodcov seminár ukončil predseda ObFZ poďakovaním všetkým prítomným za účasť.