ŠKOLENIE TRÉNEROV UEFA GRASSROOTS C LICENCIE 2019 – Trnava

Organizátor: Technický úsek SFZ v spolupráci s TMK Trnava
Názov školenia: UEFA GC 2019 – Trnava
Termín školenia: 07.04. – 20.05.2019 + záverečné skúšky 07. – 08.06.2019 (po dohode s účastníkmi školenia)
Organizácia školenia: 6 blokov

blok

termín deň

čas

B1

07.04.2019 nedeľa 08:30 – 16:15

B2

12.04.2019 piatok 15:00 – 19:30

B3

27.04.2019

sobota

09:00 – 13:30

B4

01.05.2019

streda

09:00 – 13:00

B5

11.05.2019 sobota

09:00 – 16:00

B6 20.05.2019 pondelok

15:00 – 19:30

Poplatok za školenie: 100,- EUR (poplatok sa vracia len v prípade nedostatočného počtu prihlásených)
Prihlášky: len elektronickou formou do 31.03.2019, online prihlášku nájdete na stránke: https://events.sportnet.online na prihlásenie sa musíte byť registrovaný v https://my.sportnet.online/

Podmienky prijatia na školenie trénerov licencie „UEFA GC“:
– minimálny vek 18 rokov,
– prihláška na školenie, ktorej súčasťou je aj úhrada poplatku za školenie (podľa vyššie uvedených pokynov)
Na 1. blok školenia je potrebné priniesť nasledovné dokumenty:
1. Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti (nie staršie ako 3 mesiace) (formulár nájdete na stránke stránke SFZ v sekcii SFZ/Tréneri/Dokumenty)
2. Výpis z registra trestov (nie staršie ako 3 mesiace)
3. Vyplnený a podpísaný formulár „Registračný formulár člena SFZ – Tréner“ (formulár nájdete na stránke SFZ v sekcii SFZ/Tréneri/Dokumenty).

INFORMÁCIE O ŠKOLENÍ TRÉNEROV „UEFA GC“ LICENCIE

1. Počet miest na jednotlivých školeniach sa stanovuje v súlade s odporúčaním UEFA Coaching Convention (UEFA CC).
2. Počet prijatých zahraničných trénerov na všetky školenia sa určuje podľa odporúčania UEFA CC (max. 10 % z celkového počtu prijatých študentov).
3. Pre účasť na školení licencie„UEFA GC“ nie je potrebné absolvovať prijímacie skúšky.
4. Na školenie trénerov sa nemôže hlásiť osoba, ktorá má v čase školenia dočasný, alebo doživotný zákaz pôsobenia vo futbale v ktorejkoľvek členskej asociácii FIFA.
5. Organizátor je oprávnený odmietnuť prijatie uchádzača na školenie trénerov, ak:
a) má riadiacim orgánom (SFZ, UEFA, alebo FIFA) pozastavenú činnosť vo futbale,
b) opakovane sa dopustil disciplinárneho priestupku,
c) sa dopustil obzvlášť závažného disciplinárneho priestupku,
d) porušil Etický kódex UEFA CC,
e) porušil etické zásady trénovania, a to najmä – zapožičia svoju licenciu, kryje svojou licenciou iného trénera, ktorý nespĺňa kvalifikačné požiadavky na trénovanie v súťaži vyplývajúce z rozpisu danej súťaže, vystupuje v inej funkcii aká mu vyplýva zo získaného vzdelania a požiadaviek rozpisu danej súťaže,
f) bol odsúdený za úmyselný trestný čin.
8. Ak študent prijatý na školenie z akéhokoľvek dôvodu na školenie trénerov nenastúpi, jeho prijatie sa anuluje.

Kontaktná osoba: Mgr. Michal Kováč
Regionálny koordinátor vzdelávania trénerov SFZ
mob.: +421 902 937 031
e-mail: michal.kovac@futbalsfz.sk