ŠKOLENIE TRÉNEROV UEFA GRASSROOTS C LICENCIE 2020 – TRNAVA

1. Počet miest na jednotlivých školeniach sa stanovuje v súlade s odporúčaním UEFA Coaching Convention (UEFA CC).
2. Počet prijatých zahraničných trénerov na všetky školenia sa určuje podľa odporúčania UEFA CC (max. 10 % z celkového počtu prijatých študentov).
3. Pre účasť na školení licencie„UEFA GC“ nie je potrebné absolvovať prijímacie skúšky.
4. Na školenie trénerov sa nemôže hlásiť osoba, ktorá má v čase školenia dočasný, alebo
doživotný zákaz pôsobenia vo futbale v ktorejkoľvek členskej asociácii FIFA.
5. Organizátor je oprávnený odmietnuť prijatie uchádzača na školenie trénerov, ak:
a) má riadiacim orgánom (SFZ, UEFA, alebo FIFA) pozastavenú činnosť vo futbale, b) opakovane sa dopustil disciplinárneho priestupku,
c) sa dopustil obzvlášť závažného disciplinárneho priestupku,
d) porušil Etický kódex UEFA CC,
e) porušil etické zásady trénovania, a to najmä – zapožičia svoju licenciu, kryje svojou licenciou iného trénera, ktorý nespĺňa kvalifikačné požiadavky na trénovanie v súťaži vyplývajúce z rozpisu danej súťaže, vystupuje v inej funkcii aká mu vyplýva zo získaného vzdelania a požiadaviek rozpisu danej súťaže,
f) bol odsúdený za úmyselný trestný čin.
8. Ak študent prijatý na školenie z akéhokoľvek dôvodu na školenie trénerov nenastúpi, jeho
prijatie sa anuluje.

Školenie trénerov UEFA Grassroots C lic – TT 2020 oficiálny dokument