Stanovisko Komisie rozhodcov zo zasadnutia dňa 14.5.2024

Komisia rozhodcov ObFZ Trnava sa na svojom zasadnutí dňa 14.5.2024 zaoberala týmito podnetmi a zaujala nasledovné stanoviská.

Bestrent cup | Semifinále

OŠK Šúrovce - OFK Bučany

12 min. H hostí č. 13 zastavení nedovolene na hranici PÚ – možný PK alebo PVK z veľmi výhodnej vzdialenosti.

R nesprávne nechal pokračovať v hre. Mal nariadiť PVK za vrazenie do súpera a brániacemu hráčovi udeliť OT ŽK za zmarenie sľubne sa rozvíjajúcej útočnej akcie. Miesto priestupku sa z kamery nedá jednoznačne určiť, preto sa KR priklonila k stanovisku DZ, že k priestupku došlo pred PÚ.

Bestrent cup | Semifinále

OŠK Šúrovce - OFK Bučany

73.min. zakázaná hra rukou v PÚ – možný PK.

R správne nechal pokračovať v hre, nejednalo sa o zakázanú hru rukou (hráč nerozšíril objem svojho tela).

Bestrent cup | Semifinále

OŠK Šúrovce - OFK Bučany

75.min. faul na hráča H č. 14 v PÚ, jasne zmarená sľubne sa rozvíjajúca akcia v PÚ – možný PK.

R nesprávne nechal pokračovať v hre. V spolupráci s AR2 mali nariadiť PK bez nutnosti udelenia OT, a to za neopatrné podrazenie súpera v súboji o loptu v PÚ, čím bola zmarená sľubne sa rozvíjajúca útočná akcia.

Bestrent cup | Semifinále

OŠK Šúrovce - OFK Bučany

78 min. zakázaná hra rukou hráča D v PÚ – Ruka v neprirodzenej polohe, ruka je nad alebo až za úrovňou pleca ( aj keď hráč nemá úmysel hrať loptu)- možný PK.

R správne nechal pokračovať v hre, nejedná sa o zakázanú hru rukou. V danej situácii došlo ku kontaktu lopty s pravou rukou, ktorá bola v prirodzenej polohe k danému spôsobu pohybu (otáčanie sa za účelom ochrany citlivého miesta pri strele súpera). O zakázanú hru rukou by sa jednalo v prípade, že by došlo ku kontaktu s dlaňou ľavej ruky, ktorá telo hráča rozšírila a nachádzala sa v neprirodzenej polohe (t.j. nad úrovňou ramena).

Bestrent cup | Semifinále

OŠK Šúrovce - OFK Bučany

87.min faul na hráča H č.5, zatiahnutie v PÚ. 

R správne nechal pokračovať v hre, k priestupku nedošlo.

Bestrent cup | Semifinále

OŠK Šúrovce - OFK Bučany

94 min. nedovolená hra rukou v PÚ po centri od hráča H č. 3. 

Situácia sa nedá objektívne posúdiť, nakoľko táto na videozázname nie je zaznamenaná.

Bestrent cup | Semifinále

OŠK Šúrovce - OFK Bučany

32.min. KR z predmetného stretnutia na základe vlastných zistení vzhliadla aj situáciu z 32. minúty.

R v tomto prípade správne prerušil hru a nariadil PVK v prospech brániaceho družstva za kopnutie súpera (brankára). Keďže sa však jednalo o zákrok vykonaný riskantným spôsobom, R mal hráčovi hostí č. 14 udeliť ŽK, čo by bola jeho druhé napomínanie v stretnutí. Následne mal teda hráča vylúčiť z hry udelením ČK.