Anulovanie futbalových súťaží ObFZ Trnava v súťažnom ročníku 2019/2020

V pondelok 23.3.2020 sa pod vedením prezidenta SFZ Jána Kováčika zišla operatívna pracovná skupina zainteresovaných funkcionárov SFZ. Predmetom jej rokovania, okrem iného, bolo aj spoločné „Vyhlásenie..“ predsedov regionálnych futbalových zväzov, z ktorého obsahom sa pracovná skupina stotožnila.

Obsah vyhlásenia:
1. Súhlasí so zrušením jarnej časti všetkých regionálnych a oblastných súťaží.
2. V tomto smere máme voľné ruky – je to naša kompetencia – môžeme konať – RFZ i ObFZ.
3. Z toho plynie, že VV každého RFZ a ObFZ hlasovaním, zrejme len per rollam, právoplatne rozhodnú o svojich súťažiach.
Na základe tohto vyhlásenia oznamujem, že dňa 25.3.2020 Vám bolo sekretárom ObFZ Trnava, el. poštou doručené hlasovanie per rolla a to vo veci zrušenia súťaží ObFZ Trnava, ktorého výsledok a jeho znenie prinášame.

VYHLÁSENIE O ANULOVANÍ FUTBALOVÝCH SÚŤAŽÍ ObFZ TRNAVA V SÚŤAŽNOM ROČNÍKU 2019/2020

Na základe rozhodnutí najvyšších orgánov SR a mimoriadnej situácie v našej krajine, spôsobenej koronavírusom, vydáva ŠTK ObFZ Trnava nasledovné vyhlásenie:
a) Ruší všetky súťaže ObFZ Trnava dospelých, dorastu, žiakov a prípraviek jarnej časti súťažného ročníka 2019/2020.
b) Následne anulujeme všetky výsledky doteraz odohraných stretnutí v súťažiach ObFZ Trnava, v súťažnom ročníku 2019/2020.
c) Pre prípravu v súťažnom ročníku 2020/2021 platí zásada, že z aktuálneho súťažného ročníka ObFZ Trnava nikto nepostupuje ani nezostupuje.
d) Usporiadanie budúceho súťažného ročníka 2020/2021 bude v kompetencii príslušného riadiaceho orgánu, pri dodržaní vyššie uvedených zásad (a,b,c).

Zdôvodnenie:
Podľa odborníkov, bude doterajší nepriaznivý stav na Slovensku trvať dlhšie, ako sa predpokladalo. Deň D – kedy sa život dostane do normálu sa vzďaľuje.
Keďže jedným z najdôležitejších opatrení v boji s nákazou je aj obmedzenie osobných a skupinových kontaktov, v našej nespočetnej futbalovej rodine, sú vyššie uvedené opatrenia nevyhnutnosťou.
Asi sme všetci s úľavou prijali rozhodnutie UEFA posunúť barážové stretnutia na neskorší termín, samotné ME (budú sa konať v 12 mestách) o rok. Súčasná nielen európska generácia čelí najväčšej povojnovej kríze.
UEFA a všetky asociácie prejavili zodpovednosť, jednotu, solidaritu a v boji s doterajším neduhom sa stalo ich ústrednou prioritou – ZDRAVIE PRED FUTBALOM
Keď sa UEFA rozhodla ku tak závažnému kroku, chceme aj my predstavitelia amatérskeho futbalu deklarovať jednotu a zodpovednosť realizovaním uvedeného vyhlásenia. Máme za to, že neexistuje iné riešenie. Vírus rozhoduje o živote a smrti. Je našou povinnosťou popri už existujúcich opatreniach, zrejme tiež budúcich, pomáhať zdravotníkom – chrániť zdravie a životy všetkých účastníkov našich súťaží.
Navyše:
1. Súťaže ObFZ hrajú prevažne pracujúci amatéri, chlapci a dievčatá navštevujú školy. Je nemysliteľné zúžiť jarné súťaže do jedného – dvoch mesiacov formou „anglických týždňov“.
2. Súťažný poriadok SFZ (SP) čl.7/6 nám umožňuje citujeme: „Riadiaci zväz je oprávnený zakázať organizovanie stretnutia s odôvodnením“.
3. SP čl.9/1 citujeme: Majstrovská súťaž sa hrá dvojkolovo systémom jar – jeseň“. Toto nebude možné dodržať, preto anulovanie doterajších výsledkov.
4. Mimoriadna situácia bude mať značne negatívny dopad na ekonomiku, služby, …, školy budú doháňať zameškané. Nebude priestor na nahustené súťaže – tréningy, ak by aj deň D podľa optimistického variantu nastal v júni.
5. V prípade postupov a zostupov musí existovať rovnosť šancí. Keďže jarná odvetná časť súťaží bude zrušená, nie je možnosť dodržať túto zásadu – preto žiadny postup ani zostup na všetkých úrovniach amatérskeho futbalu v súťažnom ročníku 2019/2020.

Futbalový ročník 2019/2020 bude mimoriadny – taký história dlho nepamätá. No veríme, že navrhované opatrenia sa v tejto neľahkej situácii stretnú s pochopením širokej športovej verejnosti v záujme futbalu predovšetkým pomôcť, nie mu škodiť.

Vít Počuch
Predseda ŠTK ObFZ Trnava

Ako prebiehalo hlasovanie per rollame sa môžete prečítať v naslednovnom linku.