Školenie UEFA C

Školenia sa zúčastnilo 24 záujemcov. V rámci učebných osnov absolvovali 8 výukových blokov, ktoré sa skladali z teoretickej i praktickej časti. Poslucháči nadobudli potrebné teoretické i praktické vedomosti o zostavení vhodných metodicko-organizačných foriem pri určení vybraného zamerania tréningového procesu. Školenie zabezpečovala TMK ObFZ, resp. jej predseda Jozef Brezovský, ktorý sa podieľal pri praktických výstupoch ako inštruktor. Lektormi SFZ boli Rastislav Vincúr a Juraj Gombár.

Záverečnou skúškou naplnili podmienky trénera UEFA C licencie. Do oblasti teda prišla ďalšia skupina ambicióznych trénerov, ktorí prispejú k zvýšeniu úrovne futbalu.
Zoznam absolventov školenia UEFA C Trnava 14.5. – 5.8.2023