Usmernenie SFZ k opatreniu Úradu verejného zdravotníctva SR č. OLP/8326/2020