Volebná konferencia ObFZ Trnava

Oblastný futbalový zväz Trnava zvoláva Volebnú konferenciu. V zmysle Stanov ObFZ Trnava článok 35, bod 2, Výkonný výbor ObFZ Trnava zvoláva, volebnú konferenciu Oblastného futbalového zväzu Trnava na 16. novembra 2021 o 16:30 hod. (v utorok) v priestoroch Relax Aquapark, Rybníková 16, vedľa Mestskej športovej haly v Trnave.

Program konferencie:
1. Otvorenie
2. Schválenie programu volebnej konferencie ObFZ Trnava
3. Voľby pracovného predsedníctva a pracovných komisií (mandátovej, návrhovej a overovateľov zápisnice)
4. Správa predsedu mandátovej komisie
5. Správa predsedu o činnosti ObFZ Trnava za obdobie od predchádzajúcej konferencie
6. Správa o hospodárení ObFZ Trnava k 31.10.2021
7. Správa kontrolóra ObFZ Trnava
8. Voľby:
a) predsedu ObFZ Trnava
b) kontrolóra ObFZ Trnava
c) predsedu Odvolacej komisie ObFZ Trnava
d) predsedu Disciplinárnej komisie ObFZ Trnava
e) členov Výkonného výboru ObFZ Trnava
f ) delegátov ObFZ Trnava na konferenciu ZsFZ
9. Diskusia
10. Správa volebnej komisie o výsledku volieb ObFZ Trnava
11. Informácia návrhovej komisie o prijatých uzneseniach z volebnej konferencie ObFZ Trnava
12. Záver

Účastníci konferencie:
1. Účastníci konferencie s právom hlasovať:
– zástupcovia futbalových klubov a oddielov – riadnych členov ObFZ Trnava
2. Účastníci konferencie bez práva hlasovať:
– zástupcovia SFZ a ZsFZ
– členovia Výkonného výboru ObFZ Trnava
– predsedovia odborných komisií ObFZ Trnava a kontrolór ObFZ Trnava
– čestní členovia ObFZ Trnava
– pozvaní hostia a navrhnutí kandidáti do volených funkcií
– zástupcovia médií
– sekretár ObFZ Trnava

 

Pozvánka na volebnú konferenciu na stiahnutie

Delegačný list na stiahnutie