Zvolanie Volebnej konferencie Oblastného futbalového zväzu Trnava

V zmysle Stanov ObFZ Trnava Výkonný výbor ObFZ Trnava zvoláva, Volebnú konferenciu Oblastného futbalového zväzu Trnava na 24. novembra 2017 o 16:00 hod. (v piatok)
v priestoroch Relax Aqua & Spa, Rybníková 16, vedľa Mestskej športovej haly v Trnave.

Program konferencie:
1. Otvorenie
2. Schválenie programu Volebnej konferencie ObFZ Trnava
3. Voľby pracovného predsedníctva a pracovných komisií (mandátovej, návrhovej a overovateľov zápisnice)
4. Prerokovanie a schválenie rokovacieho a volebného poriadku Volebnej konferencie ObFZ Trnava
5. Správa predsedu mandátovej komisie
6. Voľba predsedu a dvoch členov Volebnej komisie ObFZ Trnava
7. Správa predsedu o činnosti ObFZ Trnava za obdobie od predchádzajúcej konferencie
8. Správa o hospodárení ObFZ Trnava k 31.10.2017
9. Správa predsedu Revíznej komisie ObFZ Trnava
10. Voľby:
a) predsedu ObFZ Trnava
b) predsedu Revíznej komisie ObFZ Trnava
c) predsedu Odvolacej komisie ObFZ Trnava
d) predsedu Disciplinárnej komisie ObFZ Trnava
e) členov Výkonného výboru ObFZ Trnava
f ) delegátov ObFZ Trnava na Volebnú konferenciu ZsFZ
11. Diskusia
12. Správa volebnej komisie o výsledku volieb ObFZ Trnava
13. Informácia návrhovej komisie o prijatých uzneseniach z Volebnej konferencie ObFZ Trnava
14. Záver
Účastníci konferencie:
1. Účastníci konferencie s právom hlasovať:
– zástupcovia futbalových klubov a oddielov – riadnych členov ObFZ Trnava
2. Účastníci konferencie bez práva hlasovať:
– zástupcovia SFZ a ZsFZ
– členovia Výkonného výboru ObFZ Trnava
– predsedovia odborných komisií ObFZ Trnava a predseda RK ObFZ Trnava
– čestní členovia ObFZ Trnava
– pozvaní hostia a navrhnutí kandidáti do volených funkcií
– zástupcovia médií
– sekretár ObFZ Trnava

Vladimír Hracho v. r.
predseda ObFZ Trnava